Contradict

Chia đông từ “contradict” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ contradict. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to contradict

Quá khứ đơn
  • contradicted

Quá khứ phân từ
  • contradicted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
contradict

you
contradict

he/she/it
contradicts

we
contradict

you
contradict

they
contradict

Thì hiện tại continuous

I
am contradicting

you
are contradicting

he/she/it
is contradicting

we
are contradicting

you
are contradicting

they
are contradicting

Quá khứ đơn

I
contradicted

you
contradicted

he/she/it
contradicted

we
contradicted

you
contradicted

they
contradicted

Quá khứ tiếp diễn

I
was contradicting

you
were contradicting

he/she/it
was contradicting

we
were contradicting

you
were contradicting

they
were contradicting

Hiện tại hoàn thành

I
have contradicted

you
have contradicted

he/she/it
has contradicted

we
have contradicted

you
have contradicted

they
have contradicted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been contradicting

you
have been contradicting

he/she/it
has been contradicting

we
have been contradicting

you
have been contradicting

they
have been contradicting

Quá khứ hoàn thành

I
had contradicted

you
had contradicted

he/she/it
had contradicted

we
had contradicted

you
had contradicted

they
had contradicted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been contradicting

you
had been contradicting

he/she/it
had been contradicting

we
had been contradicting

you
had been contradicting

they
had been contradicting

Tương lại đơn

I
will contradict

you
will contradict

he/she/it
will contradict

we
will contradict

you
will contradict

they
will contradict

Tương lại tiếp diễn

I
will be contradicting

you
will be contradicting

he/she/it
will be contradicting

we
will be contradicting

you
will be contradicting

they
will be contradicting

Tương lại hoàn thành

I
will have contradicted

you
will have contradicted

he/she/it
will have contradicted

we
will have contradicted

you
will have contradicted

they
will have contradicted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been contradicting

you
will have been contradicting

he/she/it
will have been contradicting

we
will have been contradicting

you
will have been contradicting

they
will have been contradicting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.