Contend

Chia đông từ “contend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ contend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to contend

Quá khứ đơn
  • contended

Quá khứ phân từ
  • contended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
contend

you
contend

he/she/it
contends

we
contend

you
contend

they
contend

Thì hiện tại continuous

I
am contending

you
are contending

he/she/it
is contending

we
are contending

you
are contending

they
are contending

Quá khứ đơn

I
contended

you
contended

he/she/it
contended

we
contended

you
contended

they
contended

Quá khứ tiếp diễn

I
was contending

you
were contending

he/she/it
was contending

we
were contending

you
were contending

they
were contending

Hiện tại hoàn thành

I
have contended

you
have contended

he/she/it
has contended

we
have contended

you
have contended

they
have contended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been contending

you
have been contending

he/she/it
has been contending

we
have been contending

you
have been contending

they
have been contending

Quá khứ hoàn thành

I
had contended

you
had contended

he/she/it
had contended

we
had contended

you
had contended

they
had contended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been contending

you
had been contending

he/she/it
had been contending

we
had been contending

you
had been contending

they
had been contending

Tương lại đơn

I
will contend

you
will contend

he/she/it
will contend

we
will contend

you
will contend

they
will contend

Tương lại tiếp diễn

I
will be contending

you
will be contending

he/she/it
will be contending

we
will be contending

you
will be contending

they
will be contending

Tương lại hoàn thành

I
will have contended

you
will have contended

he/she/it
will have contended

we
will have contended

you
will have contended

they
will have contended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been contending

you
will have been contending

he/she/it
will have been contending

we
will have been contending

you
will have been contending

they
will have been contending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.