Consume

Chia đông từ “consume” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ consume. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to consume

Quá khứ đơn
  • consumed

Quá khứ phân từ
  • consumed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
consume

you
consume

he/she/it
consumes

we
consume

you
consume

they
consume

Thì hiện tại continuous

I
am consuming

you
are consuming

he/she/it
is consuming

we
are consuming

you
are consuming

they
are consuming

Quá khứ đơn

I
consumed

you
consumed

he/she/it
consumed

we
consumed

you
consumed

they
consumed

Quá khứ tiếp diễn

I
was consuming

you
were consuming

he/she/it
was consuming

we
were consuming

you
were consuming

they
were consuming

Hiện tại hoàn thành

I
have consumed

you
have consumed

he/she/it
has consumed

we
have consumed

you
have consumed

they
have consumed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been consuming

you
have been consuming

he/she/it
has been consuming

we
have been consuming

you
have been consuming

they
have been consuming

Quá khứ hoàn thành

I
had consumed

you
had consumed

he/she/it
had consumed

we
had consumed

you
had consumed

they
had consumed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been consuming

you
had been consuming

he/she/it
had been consuming

we
had been consuming

you
had been consuming

they
had been consuming

Tương lại đơn

I
will consume

you
will consume

he/she/it
will consume

we
will consume

you
will consume

they
will consume

Tương lại tiếp diễn

I
will be consuming

you
will be consuming

he/she/it
will be consuming

we
will be consuming

you
will be consuming

they
will be consuming

Tương lại hoàn thành

I
will have consumed

you
will have consumed

he/she/it
will have consumed

we
will have consumed

you
will have consumed

they
will have consumed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been consuming

you
will have been consuming

he/she/it
will have been consuming

we
will have been consuming

you
will have been consuming

they
will have been consuming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.