Consider

Chia đông từ “consider” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ consider. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to consider

Quá khứ đơn
  • considered

Quá khứ phân từ
  • considered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
consider

you
consider

he/she/it
considers

we
consider

you
consider

they
consider

Thì hiện tại continuous

I
am considering

you
are considering

he/she/it
is considering

we
are considering

you
are considering

they
are considering

Quá khứ đơn

I
considered

you
considered

he/she/it
considered

we
considered

you
considered

they
considered

Quá khứ tiếp diễn

I
was considering

you
were considering

he/she/it
was considering

we
were considering

you
were considering

they
were considering

Hiện tại hoàn thành

I
have considered

you
have considered

he/she/it
has considered

we
have considered

you
have considered

they
have considered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been considering

you
have been considering

he/she/it
has been considering

we
have been considering

you
have been considering

they
have been considering

Quá khứ hoàn thành

I
had considered

you
had considered

he/she/it
had considered

we
had considered

you
had considered

they
had considered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been considering

you
had been considering

he/she/it
had been considering

we
had been considering

you
had been considering

they
had been considering

Tương lại đơn

I
will consider

you
will consider

he/she/it
will consider

we
will consider

you
will consider

they
will consider

Tương lại tiếp diễn

I
will be considering

you
will be considering

he/she/it
will be considering

we
will be considering

you
will be considering

they
will be considering

Tương lại hoàn thành

I
will have considered

you
will have considered

he/she/it
will have considered

we
will have considered

you
will have considered

they
will have considered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been considering

you
will have been considering

he/she/it
will have been considering

we
will have been considering

you
will have been considering

they
will have been considering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.