Consent

Chia đông từ “consent” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ consent. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to consent

Quá khứ đơn
  • consented

Quá khứ phân từ
  • consented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
consent

you
consent

he/she/it
consents

we
consent

you
consent

they
consent

Thì hiện tại continuous

I
am consenting

you
are consenting

he/she/it
is consenting

we
are consenting

you
are consenting

they
are consenting

Quá khứ đơn

I
consented

you
consented

he/she/it
consented

we
consented

you
consented

they
consented

Quá khứ tiếp diễn

I
was consenting

you
were consenting

he/she/it
was consenting

we
were consenting

you
were consenting

they
were consenting

Hiện tại hoàn thành

I
have consented

you
have consented

he/she/it
has consented

we
have consented

you
have consented

they
have consented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been consenting

you
have been consenting

he/she/it
has been consenting

we
have been consenting

you
have been consenting

they
have been consenting

Quá khứ hoàn thành

I
had consented

you
had consented

he/she/it
had consented

we
had consented

you
had consented

they
had consented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been consenting

you
had been consenting

he/she/it
had been consenting

we
had been consenting

you
had been consenting

they
had been consenting

Tương lại đơn

I
will consent

you
will consent

he/she/it
will consent

we
will consent

you
will consent

they
will consent

Tương lại tiếp diễn

I
will be consenting

you
will be consenting

he/she/it
will be consenting

we
will be consenting

you
will be consenting

they
will be consenting

Tương lại hoàn thành

I
will have consented

you
will have consented

he/she/it
will have consented

we
will have consented

you
will have consented

they
will have consented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been consenting

you
will have been consenting

he/she/it
will have been consenting

we
will have been consenting

you
will have been consenting

they
will have been consenting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.