Connect

Chia đông từ “connect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ connect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to connect

Quá khứ đơn
  • connected

Quá khứ phân từ
  • connected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
connect

you
connect

he/she/it
connects

we
connect

you
connect

they
connect

Thì hiện tại continuous

I
am connecting

you
are connecting

he/she/it
is connecting

we
are connecting

you
are connecting

they
are connecting

Quá khứ đơn

I
connected

you
connected

he/she/it
connected

we
connected

you
connected

they
connected

Quá khứ tiếp diễn

I
was connecting

you
were connecting

he/she/it
was connecting

we
were connecting

you
were connecting

they
were connecting

Hiện tại hoàn thành

I
have connected

you
have connected

he/she/it
has connected

we
have connected

you
have connected

they
have connected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been connecting

you
have been connecting

he/she/it
has been connecting

we
have been connecting

you
have been connecting

they
have been connecting

Quá khứ hoàn thành

I
had connected

you
had connected

he/she/it
had connected

we
had connected

you
had connected

they
had connected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been connecting

you
had been connecting

he/she/it
had been connecting

we
had been connecting

you
had been connecting

they
had been connecting

Tương lại đơn

I
will connect

you
will connect

he/she/it
will connect

we
will connect

you
will connect

they
will connect

Tương lại tiếp diễn

I
will be connecting

you
will be connecting

he/she/it
will be connecting

we
will be connecting

you
will be connecting

they
will be connecting

Tương lại hoàn thành

I
will have connected

you
will have connected

he/she/it
will have connected

we
will have connected

you
will have connected

they
will have connected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been connecting

you
will have been connecting

he/she/it
will have been connecting

we
will have been connecting

you
will have been connecting

they
will have been connecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.