Conjure

Chia đông từ “conjure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ conjure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to conjure

Quá khứ đơn
  • conjured

Quá khứ phân từ
  • conjured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
conjure

you
conjure

he/she/it
conjures

we
conjure

you
conjure

they
conjure

Thì hiện tại continuous

I
am conjuring

you
are conjuring

he/she/it
is conjuring

we
are conjuring

you
are conjuring

they
are conjuring

Quá khứ đơn

I
conjured

you
conjured

he/she/it
conjured

we
conjured

you
conjured

they
conjured

Quá khứ tiếp diễn

I
was conjuring

you
were conjuring

he/she/it
was conjuring

we
were conjuring

you
were conjuring

they
were conjuring

Hiện tại hoàn thành

I
have conjured

you
have conjured

he/she/it
has conjured

we
have conjured

you
have conjured

they
have conjured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been conjuring

you
have been conjuring

he/she/it
has been conjuring

we
have been conjuring

you
have been conjuring

they
have been conjuring

Quá khứ hoàn thành

I
had conjured

you
had conjured

he/she/it
had conjured

we
had conjured

you
had conjured

they
had conjured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been conjuring

you
had been conjuring

he/she/it
had been conjuring

we
had been conjuring

you
had been conjuring

they
had been conjuring

Tương lại đơn

I
will conjure

you
will conjure

he/she/it
will conjure

we
will conjure

you
will conjure

they
will conjure

Tương lại tiếp diễn

I
will be conjuring

you
will be conjuring

he/she/it
will be conjuring

we
will be conjuring

you
will be conjuring

they
will be conjuring

Tương lại hoàn thành

I
will have conjured

you
will have conjured

he/she/it
will have conjured

we
will have conjured

you
will have conjured

they
will have conjured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been conjuring

you
will have been conjuring

he/she/it
will have been conjuring

we
will have been conjuring

you
will have been conjuring

they
will have been conjuring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.