Confirm

Chia đông từ “confirm” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ confirm. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to confirm

Quá khứ đơn
  • confirmed

Quá khứ phân từ
  • confirmed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
confirm

you
confirm

he/she/it
confirms

we
confirm

you
confirm

they
confirm

Thì hiện tại continuous

I
am confirming

you
are confirming

he/she/it
is confirming

we
are confirming

you
are confirming

they
are confirming

Quá khứ đơn

I
confirmed

you
confirmed

he/she/it
confirmed

we
confirmed

you
confirmed

they
confirmed

Quá khứ tiếp diễn

I
was confirming

you
were confirming

he/she/it
was confirming

we
were confirming

you
were confirming

they
were confirming

Hiện tại hoàn thành

I
have confirmed

you
have confirmed

he/she/it
has confirmed

we
have confirmed

you
have confirmed

they
have confirmed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been confirming

you
have been confirming

he/she/it
has been confirming

we
have been confirming

you
have been confirming

they
have been confirming

Quá khứ hoàn thành

I
had confirmed

you
had confirmed

he/she/it
had confirmed

we
had confirmed

you
had confirmed

they
had confirmed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been confirming

you
had been confirming

he/she/it
had been confirming

we
had been confirming

you
had been confirming

they
had been confirming

Tương lại đơn

I
will confirm

you
will confirm

he/she/it
will confirm

we
will confirm

you
will confirm

they
will confirm

Tương lại tiếp diễn

I
will be confirming

you
will be confirming

he/she/it
will be confirming

we
will be confirming

you
will be confirming

they
will be confirming

Tương lại hoàn thành

I
will have confirmed

you
will have confirmed

he/she/it
will have confirmed

we
will have confirmed

you
will have confirmed

they
will have confirmed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been confirming

you
will have been confirming

he/she/it
will have been confirming

we
will have been confirming

you
will have been confirming

they
will have been confirming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.