Confess

Chia đông từ “confess” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ confess. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to confess

Quá khứ đơn
  • confessed

Quá khứ phân từ
  • confessed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
confess

you
confess

he/she/it
confesses

we
confess

you
confess

they
confess

Thì hiện tại continuous

I
am confessing

you
are confessing

he/she/it
is confessing

we
are confessing

you
are confessing

they
are confessing

Quá khứ đơn

I
confessed

you
confessed

he/she/it
confessed

we
confessed

you
confessed

they
confessed

Quá khứ tiếp diễn

I
was confessing

you
were confessing

he/she/it
was confessing

we
were confessing

you
were confessing

they
were confessing

Hiện tại hoàn thành

I
have confessed

you
have confessed

he/she/it
has confessed

we
have confessed

you
have confessed

they
have confessed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been confessing

you
have been confessing

he/she/it
has been confessing

we
have been confessing

you
have been confessing

they
have been confessing

Quá khứ hoàn thành

I
had confessed

you
had confessed

he/she/it
had confessed

we
had confessed

you
had confessed

they
had confessed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been confessing

you
had been confessing

he/she/it
had been confessing

we
had been confessing

you
had been confessing

they
had been confessing

Tương lại đơn

I
will confess

you
will confess

he/she/it
will confess

we
will confess

you
will confess

they
will confess

Tương lại tiếp diễn

I
will be confessing

you
will be confessing

he/she/it
will be confessing

we
will be confessing

you
will be confessing

they
will be confessing

Tương lại hoàn thành

I
will have confessed

you
will have confessed

he/she/it
will have confessed

we
will have confessed

you
will have confessed

they
will have confessed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been confessing

you
will have been confessing

he/she/it
will have been confessing

we
will have been confessing

you
will have been confessing

they
will have been confessing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.