Confer

Chia đông từ “confer” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ confer. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to confer

Quá khứ đơn
  • conferred

Quá khứ phân từ
  • conferred

Trần thuật

Thì hiện tại

I
confer

you
confer

he/she/it
confers

we
confer

you
confer

they
confer

Thì hiện tại continuous

I
am conferring

you
are conferring

he/she/it
is conferring

we
are conferring

you
are conferring

they
are conferring

Quá khứ đơn

I
conferred

you
conferred

he/she/it
conferred

we
conferred

you
conferred

they
conferred

Quá khứ tiếp diễn

I
was conferring

you
were conferring

he/she/it
was conferring

we
were conferring

you
were conferring

they
were conferring

Hiện tại hoàn thành

I
have conferred

you
have conferred

he/she/it
has conferred

we
have conferred

you
have conferred

they
have conferred

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been conferring

you
have been conferring

he/she/it
has been conferring

we
have been conferring

you
have been conferring

they
have been conferring

Quá khứ hoàn thành

I
had conferred

you
had conferred

he/she/it
had conferred

we
had conferred

you
had conferred

they
had conferred

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been conferring

you
had been conferring

he/she/it
had been conferring

we
had been conferring

you
had been conferring

they
had been conferring

Tương lại đơn

I
will confer

you
will confer

he/she/it
will confer

we
will confer

you
will confer

they
will confer

Tương lại tiếp diễn

I
will be conferring

you
will be conferring

he/she/it
will be conferring

we
will be conferring

you
will be conferring

they
will be conferring

Tương lại hoàn thành

I
will have conferred

you
will have conferred

he/she/it
will have conferred

we
will have conferred

you
will have conferred

they
will have conferred

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been conferring

you
will have been conferring

he/she/it
will have been conferring

we
will have been conferring

you
will have been conferring

they
will have been conferring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.