Concern

Chia đông từ “concern” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ concern. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to concern

Quá khứ đơn
  • concerned

Quá khứ phân từ
  • concerned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
concern

you
concern

he/she/it
concerns

we
concern

you
concern

they
concern

Thì hiện tại continuous

I
am concerning

you
are concerning

he/she/it
is concerning

we
are concerning

you
are concerning

they
are concerning

Quá khứ đơn

I
concerned

you
concerned

he/she/it
concerned

we
concerned

you
concerned

they
concerned

Quá khứ tiếp diễn

I
was concerning

you
were concerning

he/she/it
was concerning

we
were concerning

you
were concerning

they
were concerning

Hiện tại hoàn thành

I
have concerned

you
have concerned

he/she/it
has concerned

we
have concerned

you
have concerned

they
have concerned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been concerning

you
have been concerning

he/she/it
has been concerning

we
have been concerning

you
have been concerning

they
have been concerning

Quá khứ hoàn thành

I
had concerned

you
had concerned

he/she/it
had concerned

we
had concerned

you
had concerned

they
had concerned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been concerning

you
had been concerning

he/she/it
had been concerning

we
had been concerning

you
had been concerning

they
had been concerning

Tương lại đơn

I
will concern

you
will concern

he/she/it
will concern

we
will concern

you
will concern

they
will concern

Tương lại tiếp diễn

I
will be concerning

you
will be concerning

he/she/it
will be concerning

we
will be concerning

you
will be concerning

they
will be concerning

Tương lại hoàn thành

I
will have concerned

you
will have concerned

he/she/it
will have concerned

we
will have concerned

you
will have concerned

they
will have concerned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been concerning

you
will have been concerning

he/she/it
will have been concerning

we
will have been concerning

you
will have been concerning

they
will have been concerning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.