Con

Chia đông từ “con” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ con. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to con

Quá khứ đơn
  • conned

Quá khứ phân từ
  • conned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
con

you
con

he/she/it
cons

we
con

you
con

they
con

Thì hiện tại continuous

I
am conning

you
are conning

he/she/it
is conning

we
are conning

you
are conning

they
are conning

Quá khứ đơn

I
conned

you
conned

he/she/it
conned

we
conned

you
conned

they
conned

Quá khứ tiếp diễn

I
was conning

you
were conning

he/she/it
was conning

we
were conning

you
were conning

they
were conning

Hiện tại hoàn thành

I
have conned

you
have conned

he/she/it
has conned

we
have conned

you
have conned

they
have conned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been conning

you
have been conning

he/she/it
has been conning

we
have been conning

you
have been conning

they
have been conning

Quá khứ hoàn thành

I
had conned

you
had conned

he/she/it
had conned

we
had conned

you
had conned

they
had conned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been conning

you
had been conning

he/she/it
had been conning

we
had been conning

you
had been conning

they
had been conning

Tương lại đơn

I
will con

you
will con

he/she/it
will con

we
will con

you
will con

they
will con

Tương lại tiếp diễn

I
will be conning

you
will be conning

he/she/it
will be conning

we
will be conning

you
will be conning

they
will be conning

Tương lại hoàn thành

I
will have conned

you
will have conned

he/she/it
will have conned

we
will have conned

you
will have conned

they
will have conned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been conning

you
will have been conning

he/she/it
will have been conning

we
will have been conning

you
will have been conning

they
will have been conning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.