Computerize

Chia đông từ “computerize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ computerize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to computerize

Quá khứ đơn
  • computerized

Quá khứ phân từ
  • computerized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
computerize

you
computerize

he/she/it
computerizes

we
computerize

you
computerize

they
computerize

Thì hiện tại continuous

I
am computerizing

you
are computerizing

he/she/it
is computerizing

we
are computerizing

you
are computerizing

they
are computerizing

Quá khứ đơn

I
computerized

you
computerized

he/she/it
computerized

we
computerized

you
computerized

they
computerized

Quá khứ tiếp diễn

I
was computerizing

you
were computerizing

he/she/it
was computerizing

we
were computerizing

you
were computerizing

they
were computerizing

Hiện tại hoàn thành

I
have computerized

you
have computerized

he/she/it
has computerized

we
have computerized

you
have computerized

they
have computerized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been computerizing

you
have been computerizing

he/she/it
has been computerizing

we
have been computerizing

you
have been computerizing

they
have been computerizing

Quá khứ hoàn thành

I
had computerized

you
had computerized

he/she/it
had computerized

we
had computerized

you
had computerized

they
had computerized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been computerizing

you
had been computerizing

he/she/it
had been computerizing

we
had been computerizing

you
had been computerizing

they
had been computerizing

Tương lại đơn

I
will computerize

you
will computerize

he/she/it
will computerize

we
will computerize

you
will computerize

they
will computerize

Tương lại tiếp diễn

I
will be computerizing

you
will be computerizing

he/she/it
will be computerizing

we
will be computerizing

you
will be computerizing

they
will be computerizing

Tương lại hoàn thành

I
will have computerized

you
will have computerized

he/she/it
will have computerized

we
will have computerized

you
will have computerized

they
will have computerized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been computerizing

you
will have been computerizing

he/she/it
will have been computerizing

we
will have been computerizing

you
will have been computerizing

they
will have been computerizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.