Comply

Chia đông từ “comply” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ comply. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to comply

Quá khứ đơn
  • complied

Quá khứ phân từ
  • complied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
comply

you
comply

he/she/it
complies

we
comply

you
comply

they
comply

Thì hiện tại continuous

I
am complying

you
are complying

he/she/it
is complying

we
are complying

you
are complying

they
are complying

Quá khứ đơn

I
complied

you
complied

he/she/it
complied

we
complied

you
complied

they
complied

Quá khứ tiếp diễn

I
was complying

you
were complying

he/she/it
was complying

we
were complying

you
were complying

they
were complying

Hiện tại hoàn thành

I
have complied

you
have complied

he/she/it
has complied

we
have complied

you
have complied

they
have complied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been complying

you
have been complying

he/she/it
has been complying

we
have been complying

you
have been complying

they
have been complying

Quá khứ hoàn thành

I
had complied

you
had complied

he/she/it
had complied

we
had complied

you
had complied

they
had complied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been complying

you
had been complying

he/she/it
had been complying

we
had been complying

you
had been complying

they
had been complying

Tương lại đơn

I
will comply

you
will comply

he/she/it
will comply

we
will comply

you
will comply

they
will comply

Tương lại tiếp diễn

I
will be complying

you
will be complying

he/she/it
will be complying

we
will be complying

you
will be complying

they
will be complying

Tương lại hoàn thành

I
will have complied

you
will have complied

he/she/it
will have complied

we
will have complied

you
will have complied

they
will have complied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been complying

you
will have been complying

he/she/it
will have been complying

we
will have been complying

you
will have been complying

they
will have been complying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.