Complete

Chia đông từ “complete” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ complete. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to complete

Quá khứ đơn
  • completed

Quá khứ phân từ
  • completed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
complete

you
complete

he/she/it
completes

we
complete

you
complete

they
complete

Thì hiện tại continuous

I
am completing

you
are completing

he/she/it
is completing

we
are completing

you
are completing

they
are completing

Quá khứ đơn

I
completed

you
completed

he/she/it
completed

we
completed

you
completed

they
completed

Quá khứ tiếp diễn

I
was completing

you
were completing

he/she/it
was completing

we
were completing

you
were completing

they
were completing

Hiện tại hoàn thành

I
have completed

you
have completed

he/she/it
has completed

we
have completed

you
have completed

they
have completed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been completing

you
have been completing

he/she/it
has been completing

we
have been completing

you
have been completing

they
have been completing

Quá khứ hoàn thành

I
had completed

you
had completed

he/she/it
had completed

we
had completed

you
had completed

they
had completed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been completing

you
had been completing

he/she/it
had been completing

we
had been completing

you
had been completing

they
had been completing

Tương lại đơn

I
will complete

you
will complete

he/she/it
will complete

we
will complete

you
will complete

they
will complete

Tương lại tiếp diễn

I
will be completing

you
will be completing

he/she/it
will be completing

we
will be completing

you
will be completing

they
will be completing

Tương lại hoàn thành

I
will have completed

you
will have completed

he/she/it
will have completed

we
will have completed

you
will have completed

they
will have completed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been completing

you
will have been completing

he/she/it
will have been completing

we
will have been completing

you
will have been completing

they
will have been completing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.