Compile

Chia đông từ “compile” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ compile. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to compile

Quá khứ đơn
  • compiled

Quá khứ phân từ
  • compiled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
compile

you
compile

he/she/it
compiles

we
compile

you
compile

they
compile

Thì hiện tại continuous

I
am compiling

you
are compiling

he/she/it
is compiling

we
are compiling

you
are compiling

they
are compiling

Quá khứ đơn

I
compiled

you
compiled

he/she/it
compiled

we
compiled

you
compiled

they
compiled

Quá khứ tiếp diễn

I
was compiling

you
were compiling

he/she/it
was compiling

we
were compiling

you
were compiling

they
were compiling

Hiện tại hoàn thành

I
have compiled

you
have compiled

he/she/it
has compiled

we
have compiled

you
have compiled

they
have compiled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been compiling

you
have been compiling

he/she/it
has been compiling

we
have been compiling

you
have been compiling

they
have been compiling

Quá khứ hoàn thành

I
had compiled

you
had compiled

he/she/it
had compiled

we
had compiled

you
had compiled

they
had compiled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been compiling

you
had been compiling

he/she/it
had been compiling

we
had been compiling

you
had been compiling

they
had been compiling

Tương lại đơn

I
will compile

you
will compile

he/she/it
will compile

we
will compile

you
will compile

they
will compile

Tương lại tiếp diễn

I
will be compiling

you
will be compiling

he/she/it
will be compiling

we
will be compiling

you
will be compiling

they
will be compiling

Tương lại hoàn thành

I
will have compiled

you
will have compiled

he/she/it
will have compiled

we
will have compiled

you
will have compiled

they
will have compiled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been compiling

you
will have been compiling

he/she/it
will have been compiling

we
will have been compiling

you
will have been compiling

they
will have been compiling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.