Compact

Chia đông từ “compact” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ compact. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to compact

Quá khứ đơn
  • compacted

Quá khứ phân từ
  • compacted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
compact

you
compact

he/she/it
compacts

we
compact

you
compact

they
compact

Thì hiện tại continuous

I
am compacting

you
are compacting

he/she/it
is compacting

we
are compacting

you
are compacting

they
are compacting

Quá khứ đơn

I
compacted

you
compacted

he/she/it
compacted

we
compacted

you
compacted

they
compacted

Quá khứ tiếp diễn

I
was compacting

you
were compacting

he/she/it
was compacting

we
were compacting

you
were compacting

they
were compacting

Hiện tại hoàn thành

I
have compacted

you
have compacted

he/she/it
has compacted

we
have compacted

you
have compacted

they
have compacted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been compacting

you
have been compacting

he/she/it
has been compacting

we
have been compacting

you
have been compacting

they
have been compacting

Quá khứ hoàn thành

I
had compacted

you
had compacted

he/she/it
had compacted

we
had compacted

you
had compacted

they
had compacted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been compacting

you
had been compacting

he/she/it
had been compacting

we
had been compacting

you
had been compacting

they
had been compacting

Tương lại đơn

I
will compact

you
will compact

he/she/it
will compact

we
will compact

you
will compact

they
will compact

Tương lại tiếp diễn

I
will be compacting

you
will be compacting

he/she/it
will be compacting

we
will be compacting

you
will be compacting

they
will be compacting

Tương lại hoàn thành

I
will have compacted

you
will have compacted

he/she/it
will have compacted

we
will have compacted

you
will have compacted

they
will have compacted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been compacting

you
will have been compacting

he/she/it
will have been compacting

we
will have been compacting

you
will have been compacting

they
will have been compacting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.