Commission

Chia đông từ “commission” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ commission. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to commission

Quá khứ đơn
  • commissioned

Quá khứ phân từ
  • commissioned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
commission

you
commission

he/she/it
commissions

we
commission

you
commission

they
commission

Thì hiện tại continuous

I
am commissioning

you
are commissioning

he/she/it
is commissioning

we
are commissioning

you
are commissioning

they
are commissioning

Quá khứ đơn

I
commissioned

you
commissioned

he/she/it
commissioned

we
commissioned

you
commissioned

they
commissioned

Quá khứ tiếp diễn

I
was commissioning

you
were commissioning

he/she/it
was commissioning

we
were commissioning

you
were commissioning

they
were commissioning

Hiện tại hoàn thành

I
have commissioned

you
have commissioned

he/she/it
has commissioned

we
have commissioned

you
have commissioned

they
have commissioned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been commissioning

you
have been commissioning

he/she/it
has been commissioning

we
have been commissioning

you
have been commissioning

they
have been commissioning

Quá khứ hoàn thành

I
had commissioned

you
had commissioned

he/she/it
had commissioned

we
had commissioned

you
had commissioned

they
had commissioned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been commissioning

you
had been commissioning

he/she/it
had been commissioning

we
had been commissioning

you
had been commissioning

they
had been commissioning

Tương lại đơn

I
will commission

you
will commission

he/she/it
will commission

we
will commission

you
will commission

they
will commission

Tương lại tiếp diễn

I
will be commissioning

you
will be commissioning

he/she/it
will be commissioning

we
will be commissioning

you
will be commissioning

they
will be commissioning

Tương lại hoàn thành

I
will have commissioned

you
will have commissioned

he/she/it
will have commissioned

we
will have commissioned

you
will have commissioned

they
will have commissioned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been commissioning

you
will have been commissioning

he/she/it
will have been commissioning

we
will have been commissioning

you
will have been commissioning

they
will have been commissioning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.