Comment

Chia đông từ “comment” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ comment. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to comment

Quá khứ đơn
  • commented

Quá khứ phân từ
  • commented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
comment

you
comment

he/she/it
comments

we
comment

you
comment

they
comment

Thì hiện tại continuous

I
am commenting

you
are commenting

he/she/it
is commenting

we
are commenting

you
are commenting

they
are commenting

Quá khứ đơn

I
commented

you
commented

he/she/it
commented

we
commented

you
commented

they
commented

Quá khứ tiếp diễn

I
was commenting

you
were commenting

he/she/it
was commenting

we
were commenting

you
were commenting

they
were commenting

Hiện tại hoàn thành

I
have commented

you
have commented

he/she/it
has commented

we
have commented

you
have commented

they
have commented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been commenting

you
have been commenting

he/she/it
has been commenting

we
have been commenting

you
have been commenting

they
have been commenting

Quá khứ hoàn thành

I
had commented

you
had commented

he/she/it
had commented

we
had commented

you
had commented

they
had commented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been commenting

you
had been commenting

he/she/it
had been commenting

we
had been commenting

you
had been commenting

they
had been commenting

Tương lại đơn

I
will comment

you
will comment

he/she/it
will comment

we
will comment

you
will comment

they
will comment

Tương lại tiếp diễn

I
will be commenting

you
will be commenting

he/she/it
will be commenting

we
will be commenting

you
will be commenting

they
will be commenting

Tương lại hoàn thành

I
will have commented

you
will have commented

he/she/it
will have commented

we
will have commented

you
will have commented

they
will have commented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been commenting

you
will have been commenting

he/she/it
will have been commenting

we
will have been commenting

you
will have been commenting

they
will have been commenting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.