Combine

Chia đông từ “combine” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ combine. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to combine

Quá khứ đơn
  • combined

Quá khứ phân từ
  • combined

Trần thuật

Thì hiện tại

I
combine

you
combine

he/she/it
combines

we
combine

you
combine

they
combine

Thì hiện tại continuous

I
am combining

you
are combining

he/she/it
is combining

we
are combining

you
are combining

they
are combining

Quá khứ đơn

I
combined

you
combined

he/she/it
combined

we
combined

you
combined

they
combined

Quá khứ tiếp diễn

I
was combining

you
were combining

he/she/it
was combining

we
were combining

you
were combining

they
were combining

Hiện tại hoàn thành

I
have combined

you
have combined

he/she/it
has combined

we
have combined

you
have combined

they
have combined

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been combining

you
have been combining

he/she/it
has been combining

we
have been combining

you
have been combining

they
have been combining

Quá khứ hoàn thành

I
had combined

you
had combined

he/she/it
had combined

we
had combined

you
had combined

they
had combined

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been combining

you
had been combining

he/she/it
had been combining

we
had been combining

you
had been combining

they
had been combining

Tương lại đơn

I
will combine

you
will combine

he/she/it
will combine

we
will combine

you
will combine

they
will combine

Tương lại tiếp diễn

I
will be combining

you
will be combining

he/she/it
will be combining

we
will be combining

you
will be combining

they
will be combining

Tương lại hoàn thành

I
will have combined

you
will have combined

he/she/it
will have combined

we
will have combined

you
will have combined

they
will have combined

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been combining

you
will have been combining

he/she/it
will have been combining

we
will have been combining

you
will have been combining

they
will have been combining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.