Coach

Chia đông từ “coach” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ coach. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to coach

Quá khứ đơn
  • coached

Quá khứ phân từ
  • coached

Trần thuật

Thì hiện tại

I
coach

you
coach

he/she/it
coaches

we
coach

you
coach

they
coach

Thì hiện tại continuous

I
am coaching

you
are coaching

he/she/it
is coaching

we
are coaching

you
are coaching

they
are coaching

Quá khứ đơn

I
coached

you
coached

he/she/it
coached

we
coached

you
coached

they
coached

Quá khứ tiếp diễn

I
was coaching

you
were coaching

he/she/it
was coaching

we
were coaching

you
were coaching

they
were coaching

Hiện tại hoàn thành

I
have coached

you
have coached

he/she/it
has coached

we
have coached

you
have coached

they
have coached

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been coaching

you
have been coaching

he/she/it
has been coaching

we
have been coaching

you
have been coaching

they
have been coaching

Quá khứ hoàn thành

I
had coached

you
had coached

he/she/it
had coached

we
had coached

you
had coached

they
had coached

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been coaching

you
had been coaching

he/she/it
had been coaching

we
had been coaching

you
had been coaching

they
had been coaching

Tương lại đơn

I
will coach

you
will coach

he/she/it
will coach

we
will coach

you
will coach

they
will coach

Tương lại tiếp diễn

I
will be coaching

you
will be coaching

he/she/it
will be coaching

we
will be coaching

you
will be coaching

they
will be coaching

Tương lại hoàn thành

I
will have coached

you
will have coached

he/she/it
will have coached

we
will have coached

you
will have coached

they
will have coached

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been coaching

you
will have been coaching

he/she/it
will have been coaching

we
will have been coaching

you
will have been coaching

they
will have been coaching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.