Click

Chia đông từ “click” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ click. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to click

Quá khứ đơn
  • clicked

Quá khứ phân từ
  • clicked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
click

you
click

he/she/it
clicks

we
click

you
click

they
click

Thì hiện tại continuous

I
am clicking

you
are clicking

he/she/it
is clicking

we
are clicking

you
are clicking

they
are clicking

Quá khứ đơn

I
clicked

you
clicked

he/she/it
clicked

we
clicked

you
clicked

they
clicked

Quá khứ tiếp diễn

I
was clicking

you
were clicking

he/she/it
was clicking

we
were clicking

you
were clicking

they
were clicking

Hiện tại hoàn thành

I
have clicked

you
have clicked

he/she/it
has clicked

we
have clicked

you
have clicked

they
have clicked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been clicking

you
have been clicking

he/she/it
has been clicking

we
have been clicking

you
have been clicking

they
have been clicking

Quá khứ hoàn thành

I
had clicked

you
had clicked

he/she/it
had clicked

we
had clicked

you
had clicked

they
had clicked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been clicking

you
had been clicking

he/she/it
had been clicking

we
had been clicking

you
had been clicking

they
had been clicking

Tương lại đơn

I
will click

you
will click

he/she/it
will click

we
will click

you
will click

they
will click

Tương lại tiếp diễn

I
will be clicking

you
will be clicking

he/she/it
will be clicking

we
will be clicking

you
will be clicking

they
will be clicking

Tương lại hoàn thành

I
will have clicked

you
will have clicked

he/she/it
will have clicked

we
will have clicked

you
will have clicked

they
will have clicked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been clicking

you
will have been clicking

he/she/it
will have been clicking

we
will have been clicking

you
will have been clicking

they
will have been clicking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.