Cleanse

Chia đông từ “cleanse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cleanse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cleanse

Quá khứ đơn
  • cleansed

Quá khứ phân từ
  • cleansed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cleanse

you
cleanse

he/she/it
cleanses

we
cleanse

you
cleanse

they
cleanse

Thì hiện tại continuous

I
am cleansing

you
are cleansing

he/she/it
is cleansing

we
are cleansing

you
are cleansing

they
are cleansing

Quá khứ đơn

I
cleansed

you
cleansed

he/she/it
cleansed

we
cleansed

you
cleansed

they
cleansed

Quá khứ tiếp diễn

I
was cleansing

you
were cleansing

he/she/it
was cleansing

we
were cleansing

you
were cleansing

they
were cleansing

Hiện tại hoàn thành

I
have cleansed

you
have cleansed

he/she/it
has cleansed

we
have cleansed

you
have cleansed

they
have cleansed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cleansing

you
have been cleansing

he/she/it
has been cleansing

we
have been cleansing

you
have been cleansing

they
have been cleansing

Quá khứ hoàn thành

I
had cleansed

you
had cleansed

he/she/it
had cleansed

we
had cleansed

you
had cleansed

they
had cleansed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cleansing

you
had been cleansing

he/she/it
had been cleansing

we
had been cleansing

you
had been cleansing

they
had been cleansing

Tương lại đơn

I
will cleanse

you
will cleanse

he/she/it
will cleanse

we
will cleanse

you
will cleanse

they
will cleanse

Tương lại tiếp diễn

I
will be cleansing

you
will be cleansing

he/she/it
will be cleansing

we
will be cleansing

you
will be cleansing

they
will be cleansing

Tương lại hoàn thành

I
will have cleansed

you
will have cleansed

he/she/it
will have cleansed

we
will have cleansed

you
will have cleansed

they
will have cleansed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cleansing

you
will have been cleansing

he/she/it
will have been cleansing

we
will have been cleansing

you
will have been cleansing

they
will have been cleansing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.