Claw

Chia đông từ “claw” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ claw. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to claw

Quá khứ đơn
  • clawed

Quá khứ phân từ
  • clawed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
claw

you
claw

he/she/it
claws

we
claw

you
claw

they
claw

Thì hiện tại continuous

I
am clawing

you
are clawing

he/she/it
is clawing

we
are clawing

you
are clawing

they
are clawing

Quá khứ đơn

I
clawed

you
clawed

he/she/it
clawed

we
clawed

you
clawed

they
clawed

Quá khứ tiếp diễn

I
was clawing

you
were clawing

he/she/it
was clawing

we
were clawing

you
were clawing

they
were clawing

Hiện tại hoàn thành

I
have clawed

you
have clawed

he/she/it
has clawed

we
have clawed

you
have clawed

they
have clawed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been clawing

you
have been clawing

he/she/it
has been clawing

we
have been clawing

you
have been clawing

they
have been clawing

Quá khứ hoàn thành

I
had clawed

you
had clawed

he/she/it
had clawed

we
had clawed

you
had clawed

they
had clawed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been clawing

you
had been clawing

he/she/it
had been clawing

we
had been clawing

you
had been clawing

they
had been clawing

Tương lại đơn

I
will claw

you
will claw

he/she/it
will claw

we
will claw

you
will claw

they
will claw

Tương lại tiếp diễn

I
will be clawing

you
will be clawing

he/she/it
will be clawing

we
will be clawing

you
will be clawing

they
will be clawing

Tương lại hoàn thành

I
will have clawed

you
will have clawed

he/she/it
will have clawed

we
will have clawed

you
will have clawed

they
will have clawed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been clawing

you
will have been clawing

he/she/it
will have been clawing

we
will have been clawing

you
will have been clawing

they
will have been clawing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.