Civilize

Chia đông từ “civilize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ civilize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to civilize

Quá khứ đơn
  • civilized

Quá khứ phân từ
  • civilized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
civilize

you
civilize

he/she/it
civilizes

we
civilize

you
civilize

they
civilize

Thì hiện tại continuous

I
am civilizing

you
are civilizing

he/she/it
is civilizing

we
are civilizing

you
are civilizing

they
are civilizing

Quá khứ đơn

I
civilized

you
civilized

he/she/it
civilized

we
civilized

you
civilized

they
civilized

Quá khứ tiếp diễn

I
was civilizing

you
were civilizing

he/she/it
was civilizing

we
were civilizing

you
were civilizing

they
were civilizing

Hiện tại hoàn thành

I
have civilized

you
have civilized

he/she/it
has civilized

we
have civilized

you
have civilized

they
have civilized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been civilizing

you
have been civilizing

he/she/it
has been civilizing

we
have been civilizing

you
have been civilizing

they
have been civilizing

Quá khứ hoàn thành

I
had civilized

you
had civilized

he/she/it
had civilized

we
had civilized

you
had civilized

they
had civilized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been civilizing

you
had been civilizing

he/she/it
had been civilizing

we
had been civilizing

you
had been civilizing

they
had been civilizing

Tương lại đơn

I
will civilize

you
will civilize

he/she/it
will civilize

we
will civilize

you
will civilize

they
will civilize

Tương lại tiếp diễn

I
will be civilizing

you
will be civilizing

he/she/it
will be civilizing

we
will be civilizing

you
will be civilizing

they
will be civilizing

Tương lại hoàn thành

I
will have civilized

you
will have civilized

he/she/it
will have civilized

we
will have civilized

you
will have civilized

they
will have civilized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been civilizing

you
will have been civilizing

he/she/it
will have been civilizing

we
will have been civilizing

you
will have been civilizing

they
will have been civilizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.