Cite

Chia đông từ “cite” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cite. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cite

Quá khứ đơn
  • cited

Quá khứ phân từ
  • cited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cite

you
cite

he/she/it
cites

we
cite

you
cite

they
cite

Thì hiện tại continuous

I
am citing

you
are citing

he/she/it
is citing

we
are citing

you
are citing

they
are citing

Quá khứ đơn

I
cited

you
cited

he/she/it
cited

we
cited

you
cited

they
cited

Quá khứ tiếp diễn

I
was citing

you
were citing

he/she/it
was citing

we
were citing

you
were citing

they
were citing

Hiện tại hoàn thành

I
have cited

you
have cited

he/she/it
has cited

we
have cited

you
have cited

they
have cited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been citing

you
have been citing

he/she/it
has been citing

we
have been citing

you
have been citing

they
have been citing

Quá khứ hoàn thành

I
had cited

you
had cited

he/she/it
had cited

we
had cited

you
had cited

they
had cited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been citing

you
had been citing

he/she/it
had been citing

we
had been citing

you
had been citing

they
had been citing

Tương lại đơn

I
will cite

you
will cite

he/she/it
will cite

we
will cite

you
will cite

they
will cite

Tương lại tiếp diễn

I
will be citing

you
will be citing

he/she/it
will be citing

we
will be citing

you
will be citing

they
will be citing

Tương lại hoàn thành

I
will have cited

you
will have cited

he/she/it
will have cited

we
will have cited

you
will have cited

they
will have cited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been citing

you
will have been citing

he/she/it
will have been citing

we
will have been citing

you
will have been citing

they
will have been citing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.