Circle

Chia đông từ “circle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ circle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to circle

Quá khứ đơn
  • circled

Quá khứ phân từ
  • circled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
circle

you
circle

he/she/it
circles

we
circle

you
circle

they
circle

Thì hiện tại continuous

I
am circling

you
are circling

he/she/it
is circling

we
are circling

you
are circling

they
are circling

Quá khứ đơn

I
circled

you
circled

he/she/it
circled

we
circled

you
circled

they
circled

Quá khứ tiếp diễn

I
was circling

you
were circling

he/she/it
was circling

we
were circling

you
were circling

they
were circling

Hiện tại hoàn thành

I
have circled

you
have circled

he/she/it
has circled

we
have circled

you
have circled

they
have circled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been circling

you
have been circling

he/she/it
has been circling

we
have been circling

you
have been circling

they
have been circling

Quá khứ hoàn thành

I
had circled

you
had circled

he/she/it
had circled

we
had circled

you
had circled

they
had circled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been circling

you
had been circling

he/she/it
had been circling

we
had been circling

you
had been circling

they
had been circling

Tương lại đơn

I
will circle

you
will circle

he/she/it
will circle

we
will circle

you
will circle

they
will circle

Tương lại tiếp diễn

I
will be circling

you
will be circling

he/she/it
will be circling

we
will be circling

you
will be circling

they
will be circling

Tương lại hoàn thành

I
will have circled

you
will have circled

he/she/it
will have circled

we
will have circled

you
will have circled

they
will have circled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been circling

you
will have been circling

he/she/it
will have been circling

we
will have been circling

you
will have been circling

they
will have been circling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.