Christen

Chia đông từ “christen” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ christen. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to christen

Quá khứ đơn
  • christened

Quá khứ phân từ
  • christened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
christen

you
christen

he/she/it
christens

we
christen

you
christen

they
christen

Thì hiện tại continuous

I
am christening

you
are christening

he/she/it
is christening

we
are christening

you
are christening

they
are christening

Quá khứ đơn

I
christened

you
christened

he/she/it
christened

we
christened

you
christened

they
christened

Quá khứ tiếp diễn

I
was christening

you
were christening

he/she/it
was christening

we
were christening

you
were christening

they
were christening

Hiện tại hoàn thành

I
have christened

you
have christened

he/she/it
has christened

we
have christened

you
have christened

they
have christened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been christening

you
have been christening

he/she/it
has been christening

we
have been christening

you
have been christening

they
have been christening

Quá khứ hoàn thành

I
had christened

you
had christened

he/she/it
had christened

we
had christened

you
had christened

they
had christened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been christening

you
had been christening

he/she/it
had been christening

we
had been christening

you
had been christening

they
had been christening

Tương lại đơn

I
will christen

you
will christen

he/she/it
will christen

we
will christen

you
will christen

they
will christen

Tương lại tiếp diễn

I
will be christening

you
will be christening

he/she/it
will be christening

we
will be christening

you
will be christening

they
will be christening

Tương lại hoàn thành

I
will have christened

you
will have christened

he/she/it
will have christened

we
will have christened

you
will have christened

they
will have christened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been christening

you
will have been christening

he/she/it
will have been christening

we
will have been christening

you
will have been christening

they
will have been christening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.