Chip

Chia đông từ “chip” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ chip. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to chip

Quá khứ đơn
  • chipped

Quá khứ phân từ
  • chipped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
chip

you
chip

he/she/it
chips

we
chip

you
chip

they
chip

Thì hiện tại continuous

I
am chipping

you
are chipping

he/she/it
is chipping

we
are chipping

you
are chipping

they
are chipping

Quá khứ đơn

I
chipped

you
chipped

he/she/it
chipped

we
chipped

you
chipped

they
chipped

Quá khứ tiếp diễn

I
was chipping

you
were chipping

he/she/it
was chipping

we
were chipping

you
were chipping

they
were chipping

Hiện tại hoàn thành

I
have chipped

you
have chipped

he/she/it
has chipped

we
have chipped

you
have chipped

they
have chipped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been chipping

you
have been chipping

he/she/it
has been chipping

we
have been chipping

you
have been chipping

they
have been chipping

Quá khứ hoàn thành

I
had chipped

you
had chipped

he/she/it
had chipped

we
had chipped

you
had chipped

they
had chipped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been chipping

you
had been chipping

he/she/it
had been chipping

we
had been chipping

you
had been chipping

they
had been chipping

Tương lại đơn

I
will chip

you
will chip

he/she/it
will chip

we
will chip

you
will chip

they
will chip

Tương lại tiếp diễn

I
will be chipping

you
will be chipping

he/she/it
will be chipping

we
will be chipping

you
will be chipping

they
will be chipping

Tương lại hoàn thành

I
will have chipped

you
will have chipped

he/she/it
will have chipped

we
will have chipped

you
will have chipped

they
will have chipped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been chipping

you
will have been chipping

he/she/it
will have been chipping

we
will have been chipping

you
will have been chipping

they
will have been chipping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.