Cherish

Chia đông từ “cherish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cherish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cherish

Quá khứ đơn
  • cherished

Quá khứ phân từ
  • cherished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cherish

you
cherish

he/she/it
cherishes

we
cherish

you
cherish

they
cherish

Thì hiện tại continuous

I
am cherishing

you
are cherishing

he/she/it
is cherishing

we
are cherishing

you
are cherishing

they
are cherishing

Quá khứ đơn

I
cherished

you
cherished

he/she/it
cherished

we
cherished

you
cherished

they
cherished

Quá khứ tiếp diễn

I
was cherishing

you
were cherishing

he/she/it
was cherishing

we
were cherishing

you
were cherishing

they
were cherishing

Hiện tại hoàn thành

I
have cherished

you
have cherished

he/she/it
has cherished

we
have cherished

you
have cherished

they
have cherished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cherishing

you
have been cherishing

he/she/it
has been cherishing

we
have been cherishing

you
have been cherishing

they
have been cherishing

Quá khứ hoàn thành

I
had cherished

you
had cherished

he/she/it
had cherished

we
had cherished

you
had cherished

they
had cherished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cherishing

you
had been cherishing

he/she/it
had been cherishing

we
had been cherishing

you
had been cherishing

they
had been cherishing

Tương lại đơn

I
will cherish

you
will cherish

he/she/it
will cherish

we
will cherish

you
will cherish

they
will cherish

Tương lại tiếp diễn

I
will be cherishing

you
will be cherishing

he/she/it
will be cherishing

we
will be cherishing

you
will be cherishing

they
will be cherishing

Tương lại hoàn thành

I
will have cherished

you
will have cherished

he/she/it
will have cherished

we
will have cherished

you
will have cherished

they
will have cherished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cherishing

you
will have been cherishing

he/she/it
will have been cherishing

we
will have been cherishing

you
will have been cherishing

they
will have been cherishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.