Cheer

Chia đông từ “cheer” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cheer. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cheer

Quá khứ đơn
  • cheered

Quá khứ phân từ
  • cheered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cheer

you
cheer

he/she/it
cheers

we
cheer

you
cheer

they
cheer

Thì hiện tại continuous

I
am cheering

you
are cheering

he/she/it
is cheering

we
are cheering

you
are cheering

they
are cheering

Quá khứ đơn

I
cheered

you
cheered

he/she/it
cheered

we
cheered

you
cheered

they
cheered

Quá khứ tiếp diễn

I
was cheering

you
were cheering

he/she/it
was cheering

we
were cheering

you
were cheering

they
were cheering

Hiện tại hoàn thành

I
have cheered

you
have cheered

he/she/it
has cheered

we
have cheered

you
have cheered

they
have cheered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been cheering

you
have been cheering

he/she/it
has been cheering

we
have been cheering

you
have been cheering

they
have been cheering

Quá khứ hoàn thành

I
had cheered

you
had cheered

he/she/it
had cheered

we
had cheered

you
had cheered

they
had cheered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been cheering

you
had been cheering

he/she/it
had been cheering

we
had been cheering

you
had been cheering

they
had been cheering

Tương lại đơn

I
will cheer

you
will cheer

he/she/it
will cheer

we
will cheer

you
will cheer

they
will cheer

Tương lại tiếp diễn

I
will be cheering

you
will be cheering

he/she/it
will be cheering

we
will be cheering

you
will be cheering

they
will be cheering

Tương lại hoàn thành

I
will have cheered

you
will have cheered

he/she/it
will have cheered

we
will have cheered

you
will have cheered

they
will have cheered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been cheering

you
will have been cheering

he/she/it
will have been cheering

we
will have been cheering

you
will have been cheering

they
will have been cheering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.