Chatter

Chia đông từ “chatter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ chatter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to chatter

Quá khứ đơn
  • chattered

Quá khứ phân từ
  • chattered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
chatter

you
chatter

he/she/it
chatters

we
chatter

you
chatter

they
chatter

Thì hiện tại continuous

I
am chattering

you
are chattering

he/she/it
is chattering

we
are chattering

you
are chattering

they
are chattering

Quá khứ đơn

I
chattered

you
chattered

he/she/it
chattered

we
chattered

you
chattered

they
chattered

Quá khứ tiếp diễn

I
was chattering

you
were chattering

he/she/it
was chattering

we
were chattering

you
were chattering

they
were chattering

Hiện tại hoàn thành

I
have chattered

you
have chattered

he/she/it
has chattered

we
have chattered

you
have chattered

they
have chattered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been chattering

you
have been chattering

he/she/it
has been chattering

we
have been chattering

you
have been chattering

they
have been chattering

Quá khứ hoàn thành

I
had chattered

you
had chattered

he/she/it
had chattered

we
had chattered

you
had chattered

they
had chattered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been chattering

you
had been chattering

he/she/it
had been chattering

we
had been chattering

you
had been chattering

they
had been chattering

Tương lại đơn

I
will chatter

you
will chatter

he/she/it
will chatter

we
will chatter

you
will chatter

they
will chatter

Tương lại tiếp diễn

I
will be chattering

you
will be chattering

he/she/it
will be chattering

we
will be chattering

you
will be chattering

they
will be chattering

Tương lại hoàn thành

I
will have chattered

you
will have chattered

he/she/it
will have chattered

we
will have chattered

you
will have chattered

they
will have chattered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been chattering

you
will have been chattering

he/she/it
will have been chattering

we
will have been chattering

you
will have been chattering

they
will have been chattering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.