Charter

Chia đông từ “charter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ charter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to charter

Quá khứ đơn
  • chartered

Quá khứ phân từ
  • chartered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
charter

you
charter

he/she/it
charters

we
charter

you
charter

they
charter

Thì hiện tại continuous

I
am chartering

you
are chartering

he/she/it
is chartering

we
are chartering

you
are chartering

they
are chartering

Quá khứ đơn

I
chartered

you
chartered

he/she/it
chartered

we
chartered

you
chartered

they
chartered

Quá khứ tiếp diễn

I
was chartering

you
were chartering

he/she/it
was chartering

we
were chartering

you
were chartering

they
were chartering

Hiện tại hoàn thành

I
have chartered

you
have chartered

he/she/it
has chartered

we
have chartered

you
have chartered

they
have chartered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been chartering

you
have been chartering

he/she/it
has been chartering

we
have been chartering

you
have been chartering

they
have been chartering

Quá khứ hoàn thành

I
had chartered

you
had chartered

he/she/it
had chartered

we
had chartered

you
had chartered

they
had chartered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been chartering

you
had been chartering

he/she/it
had been chartering

we
had been chartering

you
had been chartering

they
had been chartering

Tương lại đơn

I
will charter

you
will charter

he/she/it
will charter

we
will charter

you
will charter

they
will charter

Tương lại tiếp diễn

I
will be chartering

you
will be chartering

he/she/it
will be chartering

we
will be chartering

you
will be chartering

they
will be chartering

Tương lại hoàn thành

I
will have chartered

you
will have chartered

he/she/it
will have chartered

we
will have chartered

you
will have chartered

they
will have chartered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been chartering

you
will have been chartering

he/she/it
will have been chartering

we
will have been chartering

you
will have been chartering

they
will have been chartering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.