Center

Chia đông từ “center” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ center. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to center

Quá khứ đơn
  • centered

Quá khứ phân từ
  • centered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
center

you
center

he/she/it
centers

we
center

you
center

they
center

Thì hiện tại continuous

I
am centering

you
are centering

he/she/it
is centering

we
are centering

you
are centering

they
are centering

Quá khứ đơn

I
centered

you
centered

he/she/it
centered

we
centered

you
centered

they
centered

Quá khứ tiếp diễn

I
was centering

you
were centering

he/she/it
was centering

we
were centering

you
were centering

they
were centering

Hiện tại hoàn thành

I
have centered

you
have centered

he/she/it
has centered

we
have centered

you
have centered

they
have centered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been centering

you
have been centering

he/she/it
has been centering

we
have been centering

you
have been centering

they
have been centering

Quá khứ hoàn thành

I
had centered

you
had centered

he/she/it
had centered

we
had centered

you
had centered

they
had centered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been centering

you
had been centering

he/she/it
had been centering

we
had been centering

you
had been centering

they
had been centering

Tương lại đơn

I
will center

you
will center

he/she/it
will center

we
will center

you
will center

they
will center

Tương lại tiếp diễn

I
will be centering

you
will be centering

he/she/it
will be centering

we
will be centering

you
will be centering

they
will be centering

Tương lại hoàn thành

I
will have centered

you
will have centered

he/she/it
will have centered

we
will have centered

you
will have centered

they
will have centered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been centering

you
will have been centering

he/she/it
will have been centering

we
will have been centering

you
will have been centering

they
will have been centering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.