Caress

Chia đông từ “caress” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ caress. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to caress

Quá khứ đơn
  • caressed

Quá khứ phân từ
  • caressed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
caress

you
caress

he/she/it
caresses

we
caress

you
caress

they
caress

Thì hiện tại continuous

I
am caressing

you
are caressing

he/she/it
is caressing

we
are caressing

you
are caressing

they
are caressing

Quá khứ đơn

I
caressed

you
caressed

he/she/it
caressed

we
caressed

you
caressed

they
caressed

Quá khứ tiếp diễn

I
was caressing

you
were caressing

he/she/it
was caressing

we
were caressing

you
were caressing

they
were caressing

Hiện tại hoàn thành

I
have caressed

you
have caressed

he/she/it
has caressed

we
have caressed

you
have caressed

they
have caressed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been caressing

you
have been caressing

he/she/it
has been caressing

we
have been caressing

you
have been caressing

they
have been caressing

Quá khứ hoàn thành

I
had caressed

you
had caressed

he/she/it
had caressed

we
had caressed

you
had caressed

they
had caressed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been caressing

you
had been caressing

he/she/it
had been caressing

we
had been caressing

you
had been caressing

they
had been caressing

Tương lại đơn

I
will caress

you
will caress

he/she/it
will caress

we
will caress

you
will caress

they
will caress

Tương lại tiếp diễn

I
will be caressing

you
will be caressing

he/she/it
will be caressing

we
will be caressing

you
will be caressing

they
will be caressing

Tương lại hoàn thành

I
will have caressed

you
will have caressed

he/she/it
will have caressed

we
will have caressed

you
will have caressed

they
will have caressed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been caressing

you
will have been caressing

he/she/it
will have been caressing

we
will have been caressing

you
will have been caressing

they
will have been caressing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.