Captain

Chia đông từ “captain” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ captain. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to captain

Quá khứ đơn
  • captained

Quá khứ phân từ
  • captained

Trần thuật

Thì hiện tại

I
captain

you
captain

he/she/it
captains

we
captain

you
captain

they
captain

Thì hiện tại continuous

I
am captaining

you
are captaining

he/she/it
is captaining

we
are captaining

you
are captaining

they
are captaining

Quá khứ đơn

I
captained

you
captained

he/she/it
captained

we
captained

you
captained

they
captained

Quá khứ tiếp diễn

I
was captaining

you
were captaining

he/she/it
was captaining

we
were captaining

you
were captaining

they
were captaining

Hiện tại hoàn thành

I
have captained

you
have captained

he/she/it
has captained

we
have captained

you
have captained

they
have captained

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been captaining

you
have been captaining

he/she/it
has been captaining

we
have been captaining

you
have been captaining

they
have been captaining

Quá khứ hoàn thành

I
had captained

you
had captained

he/she/it
had captained

we
had captained

you
had captained

they
had captained

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been captaining

you
had been captaining

he/she/it
had been captaining

we
had been captaining

you
had been captaining

they
had been captaining

Tương lại đơn

I
will captain

you
will captain

he/she/it
will captain

we
will captain

you
will captain

they
will captain

Tương lại tiếp diễn

I
will be captaining

you
will be captaining

he/she/it
will be captaining

we
will be captaining

you
will be captaining

they
will be captaining

Tương lại hoàn thành

I
will have captained

you
will have captained

he/she/it
will have captained

we
will have captained

you
will have captained

they
will have captained

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been captaining

you
will have been captaining

he/she/it
will have been captaining

we
will have been captaining

you
will have been captaining

they
will have been captaining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.