Capitulate

Chia đông từ “capitulate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ capitulate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to capitulate

Quá khứ đơn
  • capitulated

Quá khứ phân từ
  • capitulated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
capitulate

you
capitulate

he/she/it
capitulates

we
capitulate

you
capitulate

they
capitulate

Thì hiện tại continuous

I
am capitulating

you
are capitulating

he/she/it
is capitulating

we
are capitulating

you
are capitulating

they
are capitulating

Quá khứ đơn

I
capitulated

you
capitulated

he/she/it
capitulated

we
capitulated

you
capitulated

they
capitulated

Quá khứ tiếp diễn

I
was capitulating

you
were capitulating

he/she/it
was capitulating

we
were capitulating

you
were capitulating

they
were capitulating

Hiện tại hoàn thành

I
have capitulated

you
have capitulated

he/she/it
has capitulated

we
have capitulated

you
have capitulated

they
have capitulated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been capitulating

you
have been capitulating

he/she/it
has been capitulating

we
have been capitulating

you
have been capitulating

they
have been capitulating

Quá khứ hoàn thành

I
had capitulated

you
had capitulated

he/she/it
had capitulated

we
had capitulated

you
had capitulated

they
had capitulated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been capitulating

you
had been capitulating

he/she/it
had been capitulating

we
had been capitulating

you
had been capitulating

they
had been capitulating

Tương lại đơn

I
will capitulate

you
will capitulate

he/she/it
will capitulate

we
will capitulate

you
will capitulate

they
will capitulate

Tương lại tiếp diễn

I
will be capitulating

you
will be capitulating

he/she/it
will be capitulating

we
will be capitulating

you
will be capitulating

they
will be capitulating

Tương lại hoàn thành

I
will have capitulated

you
will have capitulated

he/she/it
will have capitulated

we
will have capitulated

you
will have capitulated

they
will have capitulated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been capitulating

you
will have been capitulating

he/she/it
will have been capitulating

we
will have been capitulating

you
will have been capitulating

they
will have been capitulating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.