Capitalize

Chia đông từ “capitalize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ capitalize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to capitalize

Quá khứ đơn
  • capitalized

Quá khứ phân từ
  • capitalized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
capitalize

you
capitalize

he/she/it
capitalizes

we
capitalize

you
capitalize

they
capitalize

Thì hiện tại continuous

I
am capitalizing

you
are capitalizing

he/she/it
is capitalizing

we
are capitalizing

you
are capitalizing

they
are capitalizing

Quá khứ đơn

I
capitalized

you
capitalized

he/she/it
capitalized

we
capitalized

you
capitalized

they
capitalized

Quá khứ tiếp diễn

I
was capitalizing

you
were capitalizing

he/she/it
was capitalizing

we
were capitalizing

you
were capitalizing

they
were capitalizing

Hiện tại hoàn thành

I
have capitalized

you
have capitalized

he/she/it
has capitalized

we
have capitalized

you
have capitalized

they
have capitalized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been capitalizing

you
have been capitalizing

he/she/it
has been capitalizing

we
have been capitalizing

you
have been capitalizing

they
have been capitalizing

Quá khứ hoàn thành

I
had capitalized

you
had capitalized

he/she/it
had capitalized

we
had capitalized

you
had capitalized

they
had capitalized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been capitalizing

you
had been capitalizing

he/she/it
had been capitalizing

we
had been capitalizing

you
had been capitalizing

they
had been capitalizing

Tương lại đơn

I
will capitalize

you
will capitalize

he/she/it
will capitalize

we
will capitalize

you
will capitalize

they
will capitalize

Tương lại tiếp diễn

I
will be capitalizing

you
will be capitalizing

he/she/it
will be capitalizing

we
will be capitalizing

you
will be capitalizing

they
will be capitalizing

Tương lại hoàn thành

I
will have capitalized

you
will have capitalized

he/she/it
will have capitalized

we
will have capitalized

you
will have capitalized

they
will have capitalized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been capitalizing

you
will have been capitalizing

he/she/it
will have been capitalizing

we
will have been capitalizing

you
will have been capitalizing

they
will have been capitalizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.