Cap

Chia đông từ “cap” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ cap. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to cap

Quá khứ đơn
  • capped

Quá khứ phân từ
  • capped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
cap

you
cap

he/she/it
caps

we
cap

you
cap

they
cap

Thì hiện tại continuous

I
am capping

you
are capping

he/she/it
is capping

we
are capping

you
are capping

they
are capping

Quá khứ đơn

I
capped

you
capped

he/she/it
capped

we
capped

you
capped

they
capped

Quá khứ tiếp diễn

I
was capping

you
were capping

he/she/it
was capping

we
were capping

you
were capping

they
were capping

Hiện tại hoàn thành

I
have capped

you
have capped

he/she/it
has capped

we
have capped

you
have capped

they
have capped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been capping

you
have been capping

he/she/it
has been capping

we
have been capping

you
have been capping

they
have been capping

Quá khứ hoàn thành

I
had capped

you
had capped

he/she/it
had capped

we
had capped

you
had capped

they
had capped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been capping

you
had been capping

he/she/it
had been capping

we
had been capping

you
had been capping

they
had been capping

Tương lại đơn

I
will cap

you
will cap

he/she/it
will cap

we
will cap

you
will cap

they
will cap

Tương lại tiếp diễn

I
will be capping

you
will be capping

he/she/it
will be capping

we
will be capping

you
will be capping

they
will be capping

Tương lại hoàn thành

I
will have capped

you
will have capped

he/she/it
will have capped

we
will have capped

you
will have capped

they
will have capped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been capping

you
will have been capping

he/she/it
will have been capping

we
will have been capping

you
will have been capping

they
will have been capping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.