Buzz

Chia đông từ “buzz” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ buzz. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to buzz

Quá khứ đơn
  • buzzed

Quá khứ phân từ
  • buzzed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
buzz

you
buzz

he/she/it
buzzes

we
buzz

you
buzz

they
buzz

Thì hiện tại continuous

I
am buzzing

you
are buzzing

he/she/it
is buzzing

we
are buzzing

you
are buzzing

they
are buzzing

Quá khứ đơn

I
buzzed

you
buzzed

he/she/it
buzzed

we
buzzed

you
buzzed

they
buzzed

Quá khứ tiếp diễn

I
was buzzing

you
were buzzing

he/she/it
was buzzing

we
were buzzing

you
were buzzing

they
were buzzing

Hiện tại hoàn thành

I
have buzzed

you
have buzzed

he/she/it
has buzzed

we
have buzzed

you
have buzzed

they
have buzzed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been buzzing

you
have been buzzing

he/she/it
has been buzzing

we
have been buzzing

you
have been buzzing

they
have been buzzing

Quá khứ hoàn thành

I
had buzzed

you
had buzzed

he/she/it
had buzzed

we
had buzzed

you
had buzzed

they
had buzzed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been buzzing

you
had been buzzing

he/she/it
had been buzzing

we
had been buzzing

you
had been buzzing

they
had been buzzing

Tương lại đơn

I
will buzz

you
will buzz

he/she/it
will buzz

we
will buzz

you
will buzz

they
will buzz

Tương lại tiếp diễn

I
will be buzzing

you
will be buzzing

he/she/it
will be buzzing

we
will be buzzing

you
will be buzzing

they
will be buzzing

Tương lại hoàn thành

I
will have buzzed

you
will have buzzed

he/she/it
will have buzzed

we
will have buzzed

you
will have buzzed

they
will have buzzed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been buzzing

you
will have been buzzing

he/she/it
will have been buzzing

we
will have been buzzing

you
will have been buzzing

they
will have been buzzing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.