Burn

Chia đông từ “burn” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ burn. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to burn

Quá khứ đơn
  • burnt; burned

Quá khứ phân từ
  • burnt; burned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
burn

you
burn

he/she/it
burns

we
burn

you
burn

they
burn

Thì hiện tại continuous

I
am burning

you
are burning

he/she/it
is burning

we
are burning

you
are burning

they
are burning

Quá khứ đơn

I
burnt; burned

you
burnt; burned

he/she/it
burnt; burned

we
burnt; burned

you
burnt; burned

they
burnt; burned

Quá khứ tiếp diễn

I
was burning

you
were burning

he/she/it
was burning

we
were burning

you
were burning

they
were burning

Hiện tại hoàn thành

I
have burnt; burned

you
have burnt; burned

he/she/it
has burnt; burned

we
have burnt; burned

you
have burnt; burned

they
have burnt; burned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been burning

you
have been burning

he/she/it
has been burning

we
have been burning

you
have been burning

they
have been burning

Quá khứ hoàn thành

I
had burnt; burned

you
had burnt; burned

he/she/it
had burnt; burned

we
had burnt; burned

you
had burnt; burned

they
had burnt; burned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been burning

you
had been burning

he/she/it
had been burning

we
had been burning

you
had been burning

they
had been burning

Tương lại đơn

I
will burn

you
will burn

he/she/it
will burn

we
will burn

you
will burn

they
will burn

Tương lại tiếp diễn

I
will be burning

you
will be burning

he/she/it
will be burning

we
will be burning

you
will be burning

they
will be burning

Tương lại hoàn thành

I
will have burnt; burned

you
will have burnt; burned

he/she/it
will have burnt; burned

we
will have burnt; burned

you
will have burnt; burned

they
will have burnt; burned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been burning

you
will have been burning

he/she/it
will have been burning

we
will have been burning

you
will have been burning

they
will have been burning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.