Bunch

Chia đông từ “bunch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bunch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bunch

Quá khứ đơn
  • bunched

Quá khứ phân từ
  • bunched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bunch

you
bunch

he/she/it
bunches

we
bunch

you
bunch

they
bunch

Thì hiện tại continuous

I
am bunching

you
are bunching

he/she/it
is bunching

we
are bunching

you
are bunching

they
are bunching

Quá khứ đơn

I
bunched

you
bunched

he/she/it
bunched

we
bunched

you
bunched

they
bunched

Quá khứ tiếp diễn

I
was bunching

you
were bunching

he/she/it
was bunching

we
were bunching

you
were bunching

they
were bunching

Hiện tại hoàn thành

I
have bunched

you
have bunched

he/she/it
has bunched

we
have bunched

you
have bunched

they
have bunched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bunching

you
have been bunching

he/she/it
has been bunching

we
have been bunching

you
have been bunching

they
have been bunching

Quá khứ hoàn thành

I
had bunched

you
had bunched

he/she/it
had bunched

we
had bunched

you
had bunched

they
had bunched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bunching

you
had been bunching

he/she/it
had been bunching

we
had been bunching

you
had been bunching

they
had been bunching

Tương lại đơn

I
will bunch

you
will bunch

he/she/it
will bunch

we
will bunch

you
will bunch

they
will bunch

Tương lại tiếp diễn

I
will be bunching

you
will be bunching

he/she/it
will be bunching

we
will be bunching

you
will be bunching

they
will be bunching

Tương lại hoàn thành

I
will have bunched

you
will have bunched

he/she/it
will have bunched

we
will have bunched

you
will have bunched

they
will have bunched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bunching

you
will have been bunching

he/she/it
will have been bunching

we
will have been bunching

you
will have been bunching

they
will have been bunching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.