Bulge

Chia đông từ “bulge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bulge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bulge

Quá khứ đơn
  • bulged

Quá khứ phân từ
  • bulged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bulge

you
bulge

he/she/it
bulges

we
bulge

you
bulge

they
bulge

Thì hiện tại continuous

I
am bulging

you
are bulging

he/she/it
is bulging

we
are bulging

you
are bulging

they
are bulging

Quá khứ đơn

I
bulged

you
bulged

he/she/it
bulged

we
bulged

you
bulged

they
bulged

Quá khứ tiếp diễn

I
was bulging

you
were bulging

he/she/it
was bulging

we
were bulging

you
were bulging

they
were bulging

Hiện tại hoàn thành

I
have bulged

you
have bulged

he/she/it
has bulged

we
have bulged

you
have bulged

they
have bulged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bulging

you
have been bulging

he/she/it
has been bulging

we
have been bulging

you
have been bulging

they
have been bulging

Quá khứ hoàn thành

I
had bulged

you
had bulged

he/she/it
had bulged

we
had bulged

you
had bulged

they
had bulged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bulging

you
had been bulging

he/she/it
had been bulging

we
had been bulging

you
had been bulging

they
had been bulging

Tương lại đơn

I
will bulge

you
will bulge

he/she/it
will bulge

we
will bulge

you
will bulge

they
will bulge

Tương lại tiếp diễn

I
will be bulging

you
will be bulging

he/she/it
will be bulging

we
will be bulging

you
will be bulging

they
will be bulging

Tương lại hoàn thành

I
will have bulged

you
will have bulged

he/she/it
will have bulged

we
will have bulged

you
will have bulged

they
will have bulged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bulging

you
will have been bulging

he/she/it
will have been bulging

we
will have been bulging

you
will have been bulging

they
will have been bulging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.