Build

Chia đông từ “build” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ build. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to build

Quá khứ đơn
  • built

Quá khứ phân từ
  • built

Trần thuật

Thì hiện tại

I
build

you
build

he/she/it
builds

we
build

you
build

they
build

Thì hiện tại continuous

I
am building

you
are building

he/she/it
is building

we
are building

you
are building

they
are building

Quá khứ đơn

I
built

you
built

he/she/it
built

we
built

you
built

they
built

Quá khứ tiếp diễn

I
was building

you
were building

he/she/it
was building

we
were building

you
were building

they
were building

Hiện tại hoàn thành

I
have built

you
have built

he/she/it
has built

we
have built

you
have built

they
have built

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been building

you
have been building

he/she/it
has been building

we
have been building

you
have been building

they
have been building

Quá khứ hoàn thành

I
had built

you
had built

he/she/it
had built

we
had built

you
had built

they
had built

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been building

you
had been building

he/she/it
had been building

we
had been building

you
had been building

they
had been building

Tương lại đơn

I
will build

you
will build

he/she/it
will build

we
will build

you
will build

they
will build

Tương lại tiếp diễn

I
will be building

you
will be building

he/she/it
will be building

we
will be building

you
will be building

they
will be building

Tương lại hoàn thành

I
will have built

you
will have built

he/she/it
will have built

we
will have built

you
will have built

they
will have built

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been building

you
will have been building

he/she/it
will have been building

we
will have been building

you
will have been building

they
will have been building

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.