Brief

Chia đông từ “brief” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ brief. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to brief

Quá khứ đơn
  • briefed

Quá khứ phân từ
  • briefed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
brief

you
brief

he/she/it
briefs

we
brief

you
brief

they
brief

Thì hiện tại continuous

I
am briefing

you
are briefing

he/she/it
is briefing

we
are briefing

you
are briefing

they
are briefing

Quá khứ đơn

I
briefed

you
briefed

he/she/it
briefed

we
briefed

you
briefed

they
briefed

Quá khứ tiếp diễn

I
was briefing

you
were briefing

he/she/it
was briefing

we
were briefing

you
were briefing

they
were briefing

Hiện tại hoàn thành

I
have briefed

you
have briefed

he/she/it
has briefed

we
have briefed

you
have briefed

they
have briefed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been briefing

you
have been briefing

he/she/it
has been briefing

we
have been briefing

you
have been briefing

they
have been briefing

Quá khứ hoàn thành

I
had briefed

you
had briefed

he/she/it
had briefed

we
had briefed

you
had briefed

they
had briefed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been briefing

you
had been briefing

he/she/it
had been briefing

we
had been briefing

you
had been briefing

they
had been briefing

Tương lại đơn

I
will brief

you
will brief

he/she/it
will brief

we
will brief

you
will brief

they
will brief

Tương lại tiếp diễn

I
will be briefing

you
will be briefing

he/she/it
will be briefing

we
will be briefing

you
will be briefing

they
will be briefing

Tương lại hoàn thành

I
will have briefed

you
will have briefed

he/she/it
will have briefed

we
will have briefed

you
will have briefed

they
will have briefed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been briefing

you
will have been briefing

he/she/it
will have been briefing

we
will have been briefing

you
will have been briefing

they
will have been briefing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.