Bridge

Chia đông từ “bridge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bridge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bridge

Quá khứ đơn
  • bridged

Quá khứ phân từ
  • bridged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bridge

you
bridge

he/she/it
bridges

we
bridge

you
bridge

they
bridge

Thì hiện tại continuous

I
am bridging

you
are bridging

he/she/it
is bridging

we
are bridging

you
are bridging

they
are bridging

Quá khứ đơn

I
bridged

you
bridged

he/she/it
bridged

we
bridged

you
bridged

they
bridged

Quá khứ tiếp diễn

I
was bridging

you
were bridging

he/she/it
was bridging

we
were bridging

you
were bridging

they
were bridging

Hiện tại hoàn thành

I
have bridged

you
have bridged

he/she/it
has bridged

we
have bridged

you
have bridged

they
have bridged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bridging

you
have been bridging

he/she/it
has been bridging

we
have been bridging

you
have been bridging

they
have been bridging

Quá khứ hoàn thành

I
had bridged

you
had bridged

he/she/it
had bridged

we
had bridged

you
had bridged

they
had bridged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bridging

you
had been bridging

he/she/it
had been bridging

we
had been bridging

you
had been bridging

they
had been bridging

Tương lại đơn

I
will bridge

you
will bridge

he/she/it
will bridge

we
will bridge

you
will bridge

they
will bridge

Tương lại tiếp diễn

I
will be bridging

you
will be bridging

he/she/it
will be bridging

we
will be bridging

you
will be bridging

they
will be bridging

Tương lại hoàn thành

I
will have bridged

you
will have bridged

he/she/it
will have bridged

we
will have bridged

you
will have bridged

they
will have bridged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bridging

you
will have been bridging

he/she/it
will have been bridging

we
will have been bridging

you
will have been bridging

they
will have been bridging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.