Braid

Chia đông từ “braid” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ braid. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to braid

Quá khứ đơn
  • braided

Quá khứ phân từ
  • braided

Trần thuật

Thì hiện tại

I
braid

you
braid

he/she/it
braids

we
braid

you
braid

they
braid

Thì hiện tại continuous

I
am braiding

you
are braiding

he/she/it
is braiding

we
are braiding

you
are braiding

they
are braiding

Quá khứ đơn

I
braided

you
braided

he/she/it
braided

we
braided

you
braided

they
braided

Quá khứ tiếp diễn

I
was braiding

you
were braiding

he/she/it
was braiding

we
were braiding

you
were braiding

they
were braiding

Hiện tại hoàn thành

I
have braided

you
have braided

he/she/it
has braided

we
have braided

you
have braided

they
have braided

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been braiding

you
have been braiding

he/she/it
has been braiding

we
have been braiding

you
have been braiding

they
have been braiding

Quá khứ hoàn thành

I
had braided

you
had braided

he/she/it
had braided

we
had braided

you
had braided

they
had braided

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been braiding

you
had been braiding

he/she/it
had been braiding

we
had been braiding

you
had been braiding

they
had been braiding

Tương lại đơn

I
will braid

you
will braid

he/she/it
will braid

we
will braid

you
will braid

they
will braid

Tương lại tiếp diễn

I
will be braiding

you
will be braiding

he/she/it
will be braiding

we
will be braiding

you
will be braiding

they
will be braiding

Tương lại hoàn thành

I
will have braided

you
will have braided

he/she/it
will have braided

we
will have braided

you
will have braided

they
will have braided

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been braiding

you
will have been braiding

he/she/it
will have been braiding

we
will have been braiding

you
will have been braiding

they
will have been braiding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.