Bound

Chia đông từ “bound” – Chia động từ tiếng Anh

Did you mean: bind

Dưới đây là cách chia của động từ bound. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bound

Quá khứ đơn
  • bounded

Quá khứ phân từ
  • bounded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bound

you
bound

he/she/it
bounds

we
bound

you
bound

they
bound

Thì hiện tại continuous

I
am bounding

you
are bounding

he/she/it
is bounding

we
are bounding

you
are bounding

they
are bounding

Quá khứ đơn

I
bounded

you
bounded

he/she/it
bounded

we
bounded

you
bounded

they
bounded

Quá khứ tiếp diễn

I
was bounding

you
were bounding

he/she/it
was bounding

we
were bounding

you
were bounding

they
were bounding

Hiện tại hoàn thành

I
have bounded

you
have bounded

he/she/it
has bounded

we
have bounded

you
have bounded

they
have bounded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bounding

you
have been bounding

he/she/it
has been bounding

we
have been bounding

you
have been bounding

they
have been bounding

Quá khứ hoàn thành

I
had bounded

you
had bounded

he/she/it
had bounded

we
had bounded

you
had bounded

they
had bounded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bounding

you
had been bounding

he/she/it
had been bounding

we
had been bounding

you
had been bounding

they
had been bounding

Tương lại đơn

I
will bound

you
will bound

he/she/it
will bound

we
will bound

you
will bound

they
will bound

Tương lại tiếp diễn

I
will be bounding

you
will be bounding

he/she/it
will be bounding

we
will be bounding

you
will be bounding

they
will be bounding

Tương lại hoàn thành

I
will have bounded

you
will have bounded

he/she/it
will have bounded

we
will have bounded

you
will have bounded

they
will have bounded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bounding

you
will have been bounding

he/she/it
will have been bounding

we
will have been bounding

you
will have been bounding

they
will have been bounding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.