Bother

Chia đông từ “bother” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bother. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bother

Quá khứ đơn
  • bothered

Quá khứ phân từ
  • bothered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bother

you
bother

he/she/it
bothers

we
bother

you
bother

they
bother

Thì hiện tại continuous

I
am bothering

you
are bothering

he/she/it
is bothering

we
are bothering

you
are bothering

they
are bothering

Quá khứ đơn

I
bothered

you
bothered

he/she/it
bothered

we
bothered

you
bothered

they
bothered

Quá khứ tiếp diễn

I
was bothering

you
were bothering

he/she/it
was bothering

we
were bothering

you
were bothering

they
were bothering

Hiện tại hoàn thành

I
have bothered

you
have bothered

he/she/it
has bothered

we
have bothered

you
have bothered

they
have bothered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bothering

you
have been bothering

he/she/it
has been bothering

we
have been bothering

you
have been bothering

they
have been bothering

Quá khứ hoàn thành

I
had bothered

you
had bothered

he/she/it
had bothered

we
had bothered

you
had bothered

they
had bothered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bothering

you
had been bothering

he/she/it
had been bothering

we
had been bothering

you
had been bothering

they
had been bothering

Tương lại đơn

I
will bother

you
will bother

he/she/it
will bother

we
will bother

you
will bother

they
will bother

Tương lại tiếp diễn

I
will be bothering

you
will be bothering

he/she/it
will be bothering

we
will be bothering

you
will be bothering

they
will be bothering

Tương lại hoàn thành

I
will have bothered

you
will have bothered

he/she/it
will have bothered

we
will have bothered

you
will have bothered

they
will have bothered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bothering

you
will have been bothering

he/she/it
will have been bothering

we
will have been bothering

you
will have been bothering

they
will have been bothering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.