Bore

Chia đông từ “bore” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bore. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bore

Quá khứ đơn
  • bored

Quá khứ phân từ
  • bored

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bore

you
bore

he/she/it
bores

we
bore

you
bore

they
bore

Thì hiện tại continuous

I
am boring

you
are boring

he/she/it
is boring

we
are boring

you
are boring

they
are boring

Quá khứ đơn

I
bored

you
bored

he/she/it
bored

we
bored

you
bored

they
bored

Quá khứ tiếp diễn

I
was boring

you
were boring

he/she/it
was boring

we
were boring

you
were boring

they
were boring

Hiện tại hoàn thành

I
have bored

you
have bored

he/she/it
has bored

we
have bored

you
have bored

they
have bored

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been boring

you
have been boring

he/she/it
has been boring

we
have been boring

you
have been boring

they
have been boring

Quá khứ hoàn thành

I
had bored

you
had bored

he/she/it
had bored

we
had bored

you
had bored

they
had bored

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been boring

you
had been boring

he/she/it
had been boring

we
had been boring

you
had been boring

they
had been boring

Tương lại đơn

I
will bore

you
will bore

he/she/it
will bore

we
will bore

you
will bore

they
will bore

Tương lại tiếp diễn

I
will be boring

you
will be boring

he/she/it
will be boring

we
will be boring

you
will be boring

they
will be boring

Tương lại hoàn thành

I
will have bored

you
will have bored

he/she/it
will have bored

we
will have bored

you
will have bored

they
will have bored

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been boring

you
will have been boring

he/she/it
will have been boring

we
will have been boring

you
will have been boring

they
will have been boring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.